Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm, specjalistyczne doradztwo w wielu dziedzinach prawa, a także zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami oraz organami.

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria:

  • doradza we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych,
  • wykonuje na rzecz Klienta zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji,
  • wykonuje na rzecz Klienta zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach,
  • reprezentuje Klienta w postępowaniach egzekucyjnych,
  • opracowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klienta z punktu widzenia ich zgodności z prawem oraz maksymalnej ochrony interesów Klienta,
  • opracowuje wewnętrzne akty prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statut, regulaminy i inne dokumenty wewnątrzzakładowe), doradza przy ich wdrażaniu i stosowaniu,
  • bierze czynny udział w przygotowywaniu transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, wykonując w szczególności czynności związane z audytem prawnym, opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • prowadzi obsługę organów osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
  • bierze czynny udział w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla Klienta przedsięwzięć gospodarczych.