Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm, specjalistyczne doradztwo w wielu dziedzinach prawa, a także zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami oraz organami.

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą zarówno zastępstwo prawne w ramach mediacji, jak i zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami, w tym organami egzekucyjnymi.

Pomoc prawna w powyższym zakresie dotyczy spraw objętych specjalizacją Kancelarii, w tym w szczególności spraw cywilnych, gospodarczych, windykacji należności, odszkodowań, pracowniczych.

Kancelaria reprezentuje Klientów między innymi w sporach dotyczących:

  • prawa zobowiązań i prawa rzeczowego (w tym w szczególności w sprawach o wykonanie umów, roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności, sporach własnościowych),
  • naruszenia dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych),
  • roszczeń wynikających ze stosunku pracy (w tym związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy oraz sprawach o zapłatę należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy).

Ochronę prawną interesów Klienta Kancelaria realizuje zarówno na etapie polubownego rozstrzygania sporów, z naciskiem na skuteczność oraz w miarę możliwości najszybsze i najefektywniejsze zakończenie sporu, jak i w postępowaniach przed odpowiednimi organami i instytucjami.

Kancelaria zapewnia dogłębną analizę prawną każdego przypadku oraz wskazanie metody rozwiązania problemu przy zapewnieniu maksymalnej ochrony interesu Klienta.