Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm, specjalistyczne doradztwo w wielu dziedzinach prawa, a także zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami oraz organami.

Odszkodowania

W sprawach odszkodowawczych Kancelaria dochodzi na rzecz Klienta naprawienia wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych wynikających m.in. z:

 • wypadków komunikacyjnych, (w tym odszkodowania za najem pojazdu zastępczego i szkody na osobie),
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,
Windykacja należności

W ramach usług związanych z windykacją należności Kancelaria:

 • uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta,
 • sporządza wezwania do zapłaty,
 • wykonuje zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, ze szczególnym  naciskiem na szybkość i sprawność postępowań.
Sprawy pracownicze

W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, w szczególności w zakresie:

 • opracowywania umów o pracę
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności (NDA),
 • opracowywania kontraktów menedżerskich,
 • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,
 • opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • reprezentacji procesowej w sporach wynikłych na tle stosunków pracowniczych oraz cywilnych łączących pracowników i współpracowników z pracodawcą.
Obrót nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami; doradztwo w zakresie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym);
 • Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka) i ich wykreślania;
 • Postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie;
 • Postępowania o zwrot utraconych nieruchomości przez byłych właścicieli;
 • Postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, obciążeniem lub wykreśleniem hipoteki.
 • Postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku;
 • Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku;
 • Postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemc
Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach:
 • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ustalenie nieważności testamentu, dochodzenie zachowku),
 • rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku),
 • administracyjnych (koncesje, zezwolenia, sprawy budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami)
 • z zakresu szeroko rozumianego prawa przewozowego